Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komplement grzecznościowa pochwała, duser, przymilne słówka, pochlebstwa; biol. dopełniacz, aleksyna, rodzaj ciała odpornościowego, złożona substancja białkowa, występująca w surowicy krwi.
  komplementarności zasada - fiz. postulat głoszący, że niemożliwe jest przeprowadzenie doświadczenia, w którym ujawniłyby się obok siebie takie ogólne, dopełniające się (komplementarne) cechy materii, jak ciągłość i nieciągłość, własności korpuskularne i falowe; por. contraria sunt...
 

Etym. - fr. compliment 'grzecznościowa pochwała; winszowanie' (z hiszp. cumplimiento 'spełnienie; jp.' z cumplir 'wypełniać; zaspokajać; być grzecznym') i fr. complémentaire 'dopełniający' (od complément 'uzupełnienie' z łac. complementum 'jp.') od łac. complēre 'na-; dopełniać'; zob. kom-; plēre 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku