Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  BIO- w złożeniach: życie; żywy organizm a. tkanka; procesy życiowe.
  bio-etyka etyczne aspekty różnych technik ingerencji człowieka w procesy biologiczne (np. inżynieria genetyczna i kontrola urodzeń).
  bionika nauka zajmująca się wykorzystywaniem procesów biol. w technice (zwł. w automatyce) i budowaniem urządzeń techn. na wzór organizmów żywych.
  biologia nauka o życiu, jego ogólnych przejawach i właściwościach.
  biocenoza, cenoza, naturalny zespół organizmów żywych danego środowiska, tworzących całość związaną czynnikami ekologicznymi.
  biogenetyka interdyscyplinarna nauka o powstaniu życia na etapie kosmicznym, biologicznym i ludzkim.
  biotyna chem. witamina H, której niedobór powoduje suche zapalenie skóry.
  biometria matematyczno-statystyczne metody badania prawidłowości kierujących zmiennością populacji organizmów żywych.
  biosfera sfera zamieszkana przez organizmy żywe (troposfera, hydrosfera i litosfera); por. geosfery.
  biometeorologia nauka badająca zależność organizmów od pogody; por. meteoropata.
  bioprądy prądy "życiowe" zagadkowego charakteru, szkodliwe a. dobroczynne, emitowane jakoby przez organizmy i przedmioty.
  biofilia (1968 r.) miłość życia pojęta jako naturalny instynkt człowieka; por. nekrofilia.
  bioastronomia poszukiwanie pozaziemskich form życia a. miejsc we Wszechświecie, gdzie formy takie mogłyby znaleźć warunki powstania i rozwoju.
  biochemia chemia biologiczna a. fizjologiczna; chemia życia roślinnego i zwierzęcego.
  biopsja med. badanie mikroskopowe wyciętych drobnych części narządu a. guza w celach diagnostycznych.
  biotron med. izolowane pomieszczenie o stałej temperaturze, wilgotności i ciśnieniu atm. przeznaczone do leczenia chorób serca i naczyń.
  biografia życiorys postaci znanej, wybitnej.
  biofundamentalizm sprzeciwianie się, ze względów relig. a. etycznych, ingerencji człowieka w procesy biologiczne, takie jak np. inżynieria genetyczna.
  bioplazma z ros., wg parapsychologii radzieckiej hipotetyczny czwarty stan materii, oddziaływający ustawicznie na inne stany materii, a może przemieniający się w nie czasami, tak jak woda staje się parą a. lodem.
  bioskop prototyp filmowego aparatu projekcyjnego (1892 r.); dawna nazwa kina (niemego).
  biogram zwięzły życiorys, typu encyklopedycznego.
  biografizm w literaturoznawstwie interpretacja utworu jako dokumentu osobistych przeżyć twórcy, w drodze analizy poszczególnych składników jego życiorysu.
Bioi parallēloi gr., żywoty równoległe, tj. dobierane przez Plutarcha parami (od ok. 105 do ok. 115 r.), łącznie 23 pary słynnych Greków i Rzymian; tytuł pol. tł. (za francuskim): Żywoty sławnych mężów.
  biotop środowisko życia biocenozy.
  biogeneza pochodzenie życia na Ziemi, wytwarzanie życia (biopoeza).
 

Etym. - gr. bíos 'życie'; zob. etyka; fundamentalizm; -ceno-; chemia; astronomia; geneza; -graf-; -gram-; -log; log-; meteorologia; -metria; -opsja-; sfera; -skop; -top-; neutron; -tron; gr. bíotos 'życie; utrzymanie' od bíos; por. mikroby; saprobionty; symbioza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku