Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ARCHI- w złożeniach: główny, naczelny, pierwotny; pra-; początkowy.
  archidiecezja prowincja kośc., na której czele stoi arcybiskup.
  archi(je)rej patriarcha, (arcy)biskup Kośc. gr. (prawosławnego).
  archimandryta przełożony kilku klasztorów w Kośc. gr. (prawosł.).
 

Etym. - gr. arch(i)- 'archi-' zob. arche-; zob. diecezja; archiereús 'arcykapłan'; iereús 'kapłan' od hierós, zob. hier-; późn.gr. archimandrítēs 'archimandryta' od mándra 'klasztor'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku