Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  legacja przest. misja poselska, poselstwo, delegacja; sprawowanie czynności posła, legata.
  legatariusz dawn. osoba otrzymująca legat, zapis.
  legat poseł, wysłannik (zwł. papieski; zob. legatus); dawn. zapis testamentowy; darowizna.
  legalny prawny, prawowity, praworządny; zgodny z obowiązującym prawem.
  legalizacja urzędowe stwierdzenie wiarygodności; uwierzytelnienie; nadanie mocy prawnej, zatwierdzenie; uznanie za zgodne z prawem.
  legatus łac., legat (papieski); (l. a latere) dosł. 'od boku (papieża)'; kardynał wysłany przez papieża dla załatwienia w jego imieniu i zastępstwie określonej sprawy; (l. missus) dosł. 'posłany'; nuncjusz; (l. natus) dosł. 'urodzony'; tytuł honorowy biskupa, przywiązany do niektórych diecezji (np. Canterbury, Gniezno, Kolonia, Moguncja, Praga, Reims, Toledo).
 

Etym. - łac. legatio 'poselstwo', legatarius 'spadkobierca', legatum 'zapis' i legatus 'ambasador; namiestnik prowincji' (z p.p.) od legare 'wysłać w jakiejś misji; zapisać w spadku' z lex dpn. legis 'prawo'; fr. légaliser 'zaświadczać; uwierzytelniać' z łac. legalis 'ustawowy' od lex; por. delegacja; kolegialny; legislacja; lojalny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku