Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  PERY- zob. peri-.
  perykarp bot. owocnia.
  peryhelium zob. perihelium.
  perykopa ustęp z Ew. czytany i objaśniany w czasie nabożeństwa.
  perygeum zob. perigeum.
  peryferia zewnętrzna część czegoś (w przeciwieństwie do centralnej); krańce, obrzeże (obszaru; miasta), przedmieście; obrys.
  perystyl staroż. kolumnada otaczająca budynek, dziedziniec, ogród; przejście, galeria, ogród, otoczone kolumnadą.
  perytecjum bot. otocznia.
  perypatetyk uczeń Arystotelesa, kontynuator jego filoz.; żart. lubiący przechadzać się w czasie rozmyślań a. rozmowy.
  perypetia (nagły a. niespodziany) zwrot w akcji utworu lit.; (w l.mn.) trudności, powikłania, zmienne losy, przygody.
  peryskop układ optyczny umożliwiający oglądanie przedmiotów znajdujących się poza polem widzenia obserwatora (w czołgu, okręcie podwodnym itd.).
  perystaltyka ruch robaczkowy narządów przewodu pokarmowego i moczowego, powodujący przesuwanie się ich zawartości.
  perygram statyst. graficzne wyobrażenie stosunków wielkości przez koła i wycinki a. odcinki kół.
  peryfraza użycie omówienia, opisu, charakterystyki, metafory zamiast słowa oznaczającego dany przedmiot, czynność a. cechę (por. eufemizm; metonimia; pronominacja).
 

Etym. - pery- zob. peri-; gr. periphéreia 'noszenie wkoło; obwód, okrąg' od phérein 'nosić'; zob. -fer-; fraza; -gram-; gr. perikárpion 'strączek; łuska' od karpós, zob. karpologia; perikopē 'okaleczenie; odcinek' od kopē 'uderzenie; cięcie'; peripatētikós 'przechadzający się' od pateín 'chodzić'; peripéteia 'nagła zmiana' od píptein 'padać'; zob. -skop; perístaltikós 'ugniatający' od stéllein 'porządkować; umieszczać'; perístylos 'otoczony kolumnami' od stýlos, zob. stylici; gr. thēkíon 'pudełeczko, skrzynka' zdrobn. od thēkē, zob. -teka-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku